bellows nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bellows nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bellows giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bellows.

Từ điển Anh Việt

 • bellows

  /'belouz/

  * động từ

  kêu; rống (như bò)

  gầm vang (sấm, súng)

  * danh từ số nhiều

  ống bể, ống thổi

  a pair of bellows: bễ (lò rèn)

  ống gió (đàn đạp hơi)

  phần xếp (của máy ảnh)

  phổi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bellows

  * kỹ thuật

  bễ

  bệ

  bễ thợ rèn

  bễ thổi lò

  hộp xếp

  ống gió

  ống thổi

  ống thổi gió

  ống xếp

  phao

  cơ khí & công trình:

  áo xếp

  ống quạt (gió)

  xây dựng:

  bễ (thổi lò)

  hộp gói

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bellows

  a mechanical device that blows a strong current of air; used to make a fire burn more fiercely or to sound a musical instrument

  Similar:

  bellow: a very loud utterance (like the sound of an animal)

  his bellow filled the hallway

  Synonyms: bellowing, holla, holler, hollering, hollo, holloa, roar, roaring, yowl

  bellow: United States author (born in Canada) whose novels influenced American literature after World War II (1915-2005)

  Synonyms: Saul Bellow, Solomon Bellow

  bawl: shout loudly and without restraint

  Synonyms: bellow

  bellow: make a loud noise, as of animal

  The bull bellowed

  Synonyms: roar