bellows-type folding camera nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bellows-type folding camera nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bellows-type folding camera giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bellows-type folding camera.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bellows-type folding camera

    * kỹ thuật

    vật lý:

    máy ảnh gấp kiểu hộp xếp