bellows camera nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bellows camera nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bellows camera giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bellows camera.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bellows camera

    * kỹ thuật

    vật lý:

    máy ảnh gắn hộp xếp