bellows pressure gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bellows pressure gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bellows pressure gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bellows pressure gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bellows pressure gauge

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    áp kế kiểu hộp xếp