bellows frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bellows frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bellows frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bellows frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bellows frame

    * kỹ thuật

    vật lý:

    khung hộp xếp