bellows shutter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bellows shutter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bellows shutter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bellows shutter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bellows shutter

    * kỹ thuật

    cửa sập hộp xếp