bellows gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bellows gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bellows gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bellows gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bellows gauge

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    calip kiểu hộp xếp

    dưỡng đo kiểu hộp xếp