bellows expansion piece nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bellows expansion piece nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bellows expansion piece giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bellows expansion piece.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bellows expansion piece

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết bị bù kiểu ống thổi