bellows fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bellows fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bellows fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bellows fish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bellows fish

    Similar:

    snipefish: small bottom-dwelling fish of warm seas having a compressed body and a long snout with a toothless mouth

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).