bellows gage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bellows gage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bellows gage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bellows gage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bellows gage

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    calip kiểu hộp xếp

    dưỡng đo kiểu hộp xếp