bellows extension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bellows extension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bellows extension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bellows extension.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bellows extension

    * kỹ thuật

    vật lý:

    độ giãn hộp xếp