bellows joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bellows joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bellows joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bellows joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bellows joint

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khớp ống xếp