bellows pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bellows pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bellows pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bellows pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bellows pump

    * kỹ thuật

    vật lý:

    bơm bễ

    bơm xi phông