bellows attachment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bellows attachment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bellows attachment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bellows attachment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bellows attachment

    * kỹ thuật

    vật lý:

    vành gắn hộp xếp