saul bellow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saul bellow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saul bellow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saul bellow.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saul bellow

    Similar:

    bellow: United States author (born in Canada) whose novels influenced American literature after World War II (1915-2005)

    Synonyms: Solomon Bellow

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).