solomon bellow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solomon bellow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solomon bellow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solomon bellow.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • solomon bellow

    Similar:

    bellow: United States author (born in Canada) whose novels influenced American literature after World War II (1915-2005)

    Synonyms: Saul Bellow

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).