tow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tow.

Từ điển Anh Việt

 • tow

  /tou/

  * danh từ

  xơ (lanh, gai)

  sự dắt, sự lai, sự kéo (tàu thuyền, đoàn toa móc)

  to take in tow: dắt, lai, kéo

  (như) tow-rope

  to have someone in tow

  dìu dắt trông nom ai; kiểm soát ai

  * ngoại động từ

  dắt, lai, kéo (tàu, thuyền)

  to tow a small boat astern: dắt một chiếc tàu nhỏ ở phía sau

  to tow a vessel into the harbour: lai một chiếc tàu vào cảng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tow

  the act of hauling something (as a vehicle) by means of a hitch or rope

  the truck gave him a tow to the garage

  Synonyms: towage

  drag behind

  Horses used to tow barges along the canal