town site nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

town site nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm town site giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của town site.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • town site

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đất sử dụng thành phố