tow truck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tow truck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tow truck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tow truck.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tow truck

    a truck equipped to hoist and pull wrecked cars (or to remove cars from no-parking zones)

    Synonyms: tow car, wrecker

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).