tan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tan.

Từ điển Anh Việt

 • tan

  /tæn/

  * danh từ

  vỏ dà, vỏ thuộc da

  màu nâu

  màu da rám nắng

  * tính từ

  màu vỏ dà, màu nâu

  màu rám nắng

  * ngoại động từ

  thuộc (da)

  làm sạm, làm rám (da)

  (thông tục) đánh đòn đau

  * nội động từ

  thuộc được (da)

  this leather tans easily: loại da này dễ thuộc

  sạn lại, rám nắng (da)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tan

  * kinh tế

  cá đuôi gai

  giấy nợ trả trước thuế

  rong biển đen

  tảo đen

  vỏ da

  * kỹ thuật

  nâu vàng

  hóa học & vật liệu:

  thuộc da

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tan

  a browning of the skin resulting from exposure to the rays of the sun

  Synonyms: suntan, sunburn, burn

  a light brown the color of topaz

  Synonyms: topaz

  treat skins and hides with tannic acid so as to convert them into leather

  get a tan, from wind or sun

  Synonyms: bronze

  of a light yellowish-brown color

  Similar:

  tangent: ratio of the opposite to the adjacent side of a right-angled triangle