bronze nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bronze nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bronze giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bronze.

Từ điển Anh Việt

 • bronze

  /brɔnz/

  * danh từ

  đồng thiếc

  đồ bằng đồng thiếc (tượng, lọ...)

  màu đồng thiếc

  the bronze age: thời kỳ đồng thiếc

  * ngoại động từ

  làm bóng như đồng thiếc; làm sạm màu đồng thiếc

  * nội động từ

  sạm màu đồng thiếc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bronze

  an alloy of copper and tin and sometimes other elements; also any copper-base alloy containing other elements in place of tin

  a sculpture made of bronze

  give the color and appearance of bronze to something

  bronze baby shoes

  of the color of bronze

  Synonyms: bronzy

  made from or consisting of bronze

  Similar:

  tan: get a tan, from wind or sun