tea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tea.

Từ điển Anh Việt

 • tea

  /ti:/

  * danh từ

  cây chè

  chè, trà; nước chè, nước trà

  to drink tea: uống trà

  weak tea: trà loãng

  strong tea: trà đậm

  tiệc trà, bữa trà

  husband's tea

  (thông tục);(đùa cợt) nước trà nhạt

  I don't eat tea

  tôi không hay ăn gì nặng trong khi uống trà

  * nội động từ

  uống trà

  * ngoại động từ

  mời uống trà

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tea

  * kinh tế

  canh đặc

  cây chè

  chè

  dung dịch cô đặc

  nước uống

  * kỹ thuật

  chè

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tea

  a beverage made by steeping tea leaves in water

  iced tea is a cooling drink

  a light midafternoon meal of tea and sandwiches or cakes

  an Englishman would interrupt a war to have his afternoon tea

  Synonyms: afternoon tea, teatime

  a tropical evergreen shrub or small tree extensively cultivated in e.g. China and Japan and India; source of tea leaves

  tea has fragrant white flowers

  Synonyms: Camellia sinensis

  a reception or party at which tea is served

  we met at the Dean's tea for newcomers

  dried leaves of the tea shrub; used to make tea

  the store shelves held many different kinds of tea

  they threw the tea into Boston harbor

  Synonyms: tea leaf