tea urn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tea urn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tea urn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tea urn.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tea urn

    an urn in which tea is brewed and from which it is served

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).