tea bush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tea bush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tea bush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tea bush.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tea bush

    * kinh tế

    bụi chè