team up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

team up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm team up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của team up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • team up

    Similar:

    team: form a team

    We teamed up for this new project

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).