team nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

team nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm team giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của team.

Từ điển Anh Việt

 • team

  /ti:m/

  * danh từ

  cỗ (ngựa, trâu, bò...)

  đội, tổ

  a football team: một đội bóng

  team spirit: tinh thần đồng đội

  * ngoại động từ

  thắng (ngựa...) vào xe

  hợp ai thành đội, hợp lại thành tổ

  to team up with somebody

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hợp sức với ai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • team

  a cooperative unit (especially in sports)

  Synonyms: squad

  two or more draft animals that work together to pull something

  form a team

  We teamed up for this new project

  Synonyms: team up