tea-urn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tea-urn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tea-urn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tea-urn.

Từ điển Anh Việt

  • tea-urn

    /'ti:ən/

    * danh từ

    thùng hãm trà (ở các quán bán trà)