support unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

support unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm support unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của support unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • support unit

    * kinh tế

    đơn vị hỗ trợ