support point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

support point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm support point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của support point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • support point

    * kinh tế

    điểm can thiệp

    điểm hỗ trợ