supporting cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supporting cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supporting cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supporting cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • supporting cap

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    năng lực chịu tải