supporting arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supporting arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supporting arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supporting arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • supporting arch

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trụ chống dạng vò vòm (trụ) chống