support media nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

support media nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm support media giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của support media.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • support media

    * kinh tế

    phương tiện truyền thông cấp hai