support service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

support service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm support service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của support service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • support service

    * kinh tế

    các dịch vụ bổ trợ

    hỗ trợ