support bracket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

support bracket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm support bracket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của support bracket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • support bracket

    * kỹ thuật

    giá chìa đỡ

    giá côngxon đỡ