supported joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supported joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supported joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supported joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • supported joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mối nối kê