support library nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

support library nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm support library giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của support library.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • support library

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thư viện hỗ trợ