support center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

support center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm support center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của support center.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • support center

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trung tâm hỗ trợ