support moment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

support moment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm support moment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của support moment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • support moment

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mômen gối

    mômen gối tựa