support hinge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

support hinge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm support hinge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của support hinge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • support hinge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bước xoắn cát