support body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

support body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm support body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của support body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • support body

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thân trụ chống