support-ware nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

support-ware nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm support-ware giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của support-ware.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • support-ware

    * kỹ thuật

    thiết bị hỗ trợ

    toán & tin:

    phần hỗ trợ