support arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

support arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm support arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của support arm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • support arm

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tay giá đỡ