support base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

support base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm support base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của support base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • support base

    * kỹ thuật

    đế tựa