support roller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

support roller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm support roller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của support roller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • support roller

    * kỹ thuật

    ống lăn đỡ xích (xe ủi đất)