support plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

support plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm support plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của support plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • support plate

    * kỹ thuật

    tấm đỡ

    xây dựng:

    tấm đỡ (trong sản xuất thủy tinh)