support staff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

support staff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm support staff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của support staff.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • support staff

    * kỹ thuật

    nhân viên hỗ trợ