support group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

support group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm support group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của support group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • support group

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhóm hỗ trợ