support level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

support level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm support level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của support level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • support level

    * kinh tế

    mức hỗ trợ

    ngưỡng can thiệp (mức giá hỗ trợ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • support level

    (stock market) the price at which a certain security becomes attractive to investors