seat upholstery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seat upholstery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seat upholstery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seat upholstery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seat upholstery

    * kỹ thuật

    ô tô:

    sự bọc đệm ghế ngồi