seating accommodation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seating accommodation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seating accommodation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seating accommodation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seating accommodation

    * kỹ thuật

    bố trí ghế trên xe